วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565

💬😌 สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ สคร.9 👉โดยคลิกที่ "ความคิดเห็น" (ด้านล่างนี้ 👇) แล้วพิมพ์คำถามในช่อง ป้อนความคิดเห็น แล้วกดปุ่ม เผยแพร่ ได้เลยนะคะ ..จากนั้น Admin จะเข้ามาตอบคำถามค่ะ 😊

📢 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.9) เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค รับผิดชอบการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ มีวิสัยทัศน์คือ “ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 ได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2580”  มีภารกิจหนึ่งด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ  😉โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย มีบทบาทหน้าที่ด้านการพัฒนาระบบหรือกลไกสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จึงต้องเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ทางวิชาการให้ได้มาตรฐาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

⏳ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดย คณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

1. จัดการความรู้สู่การวางแผนดำเนินงานวิจัย วิเคราะห์กรอบประเด็นปัญหาวิจัย เพื่อวางแผนการทำวิจัยของหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 - 2568)

2. บันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางวิชาการใน “ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ”

3. บันทึกข้อมูลนักวิจัยใน “ระบบบันทึกข้อมูลนักวิจัย (DDC Researcher Data System)” และวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ 

4. จัดทำโครงร่างการวิจัย (ปีปัจจุบัน) ขอจริยธรรมการวิจัย ดำเนินการตามแผน และรายงานผลการวิจัย

5. จัดทำโครงร่างการวิจัยในอนาคต โดยจัดทำโครงร่างการวิจัย (Protocol) เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัย และร่างข้อเสนอโครงการ (Draft proposal) เพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย

6. ดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมและกำกับคุณภาพผลงานวิจัยหรือวิชาการ ก่อนการเผยแพร่ของบุคลากรกรมควบคุมโรค (DDC clearance) และนำผลิตภัณฑ์ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ (เผยแพร่ตีพิมพ์, นำไปใช้ในการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ กระบวนงานหรือการบริการ, เชิงพาณิชย์, เชิงสังคม)

💖Service & Support 

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การอบรม E-Learning

2. แหล่งข้อมูล 📲 http://103.40.150.229/Research/research.html

3. พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ http://103.40.150.229/Research/expert.html

4. คลินิกให้คำปรึกษา แนะนำ  (โปรดนัดล่วงหน้านะคะ 😊)

5. การบริหารจัดการ, การเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ, งบประมาณ, เครื่องมือ แบบฟอร์ม

📞 ติดต่อสอบถาม 044212900 ต่อ 312 (หัวหน้ากลุ่ม ต่อ 303)💬😌 สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ สคร.9 👉 โดยคลิกที่ "ความคิดเห็น" (ด้านล่างนี้ 👇)...